2007 -2011 കാലയളവിലെ നിയമിതരായ ഹൈസ്കൂള്‍ അധ്യാപരുടെ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടര്‍ തയ്യാറാക്കിയ സീനിയോരിറ്റി പട്ടിക യുടെ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപാകത / തിരുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍17-012-2016 നകം നേരിട്ട് ഈ ഓഫീസി ല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്


Submitting CR for HM Promotion- CR  must be submitted to this office on or before 10/1/2017

Seniority List :

1 comment: