ഓഫീസുകളും സ്ക്കൂളുകളും

OFFICES AND SCHOOLS

DEO OFFICES
Thalassery      Civil Station, Thalassery, PIN – 670101 0490-2320182
                                    deotly@education.kerala.gov.in
Kannur         Civil Station. Kannur PIN – 670002   0497-2700167   deoknr@education.kerala.gov.in


Taliparamba       Mini Civil Station. Taliparamba PIN – 670141   0460-2           deotaliparamba@gmail.com

AEO OFFICES

AEOAddressPhone No.
Kannur SouthAEO Office ,Kannur South at Chakkarakkal0497 2850630
aeokannursouth@education.kerala.gov.in
Kannur NorthAEO Office ,Kannur North, Kannur0497 2711789
aeokannurnorth@education.kerala.gov.in
IrikurAEO Office,Irikkur0460 2258350
aeoirikur@education.kerala.gov.in
MadayiAEO Office,Madai0497 2872255
aeomadayi@education.kerala.gov.in
PappinisseryAEO Office,Pappinisseri at Kalliassei0497 2782460
aeopappinissery@education.kerala.gov.in
Thalparamba NorthAEO Office,Thaliparamba North, Mini Civil Station Thaliparamba0460 2208460
aeothalparambanorth@education.kerala.gov.in
Thaliparamba SouthAEO Office,Thaliparamba South,at Mayyil0460 2208040
aeothaliparambasouth@education.kerala.gov.in
PayyannurAEO Office,Payyannur04985 202144
aeopayyannur@education.kerala.gov.in
Thalassery SouthAEO Office, Thalassery South,Thalassery0490 2327565
aeothalasserysouth@education.kerala.gov.in
Thalassery NorthAEO Office Thalassery North,Thalassery0490 2326006
aeothalasserynorth@education.kerala.gov.in
ChokliAEO Office, Chokli0490 2338435
aeochokli@education.kerala.gov.in
PanoorAEO Office,Panoor0490 2311120
aeopanoor@education.kerala.gov.in
KuthuparambaAEO Office,Kuthuparamba0490 2361950
aeokuthuparamba@education.kerala.gov.in
MattannurAEO Office Mattanur0490 2474170
aeomattannur@education.kerala.gov.in
IrittyAEO Office,Irritty0490 2491143
aeoiritty@education.kerala.gov.in

 STATEWIDE OFFICE NUMBERS
HIGHSCHOOLS  CLICK HERE
U. P SCHOOLS    CLICK HERE
L.P SCHOOLS     CLICK HERE


സ്ക്കൂളുകൾ
Govt. AKG MGHSS Pinarayi      0490 2383010              
Govt. AKSHSS Malappattam     0460 2235285
Govt. AVHSS Karivelloor           0498 2248399              
Govt. BHSS/VHSS Madai          0497 2870757
Govt. Boys HSS Cheukunnu      0497 2861188
Govt. Brennen HSS Talassery                                       9496836759
Govt. GHSS Chala                                                        9447086641
Govt. Girls HSS Payyannur                                           8995075945
Govt. GVHSS Cherukunnu         0497 2861793
Govt. GVHSS Kurumathur          0460 2224701
Govt. HS Ettikulam                    0498 5230450
Govt. HS Madai                         0497 2873560
Govt. HS Nedugome                 0460 2265100
Govt. HSS (VHSS) Edayannur    0490 2484245
Govt. HSS (VHSS)Kathirur         0490 2306180
Govt. HSS Aaralam                   0490 2450555              
Govt. HSS Aroli                         0497 2788404              
Govt. HSS Azhikkode                0497 2743642              
Govt. HSS Chala                       0497 2821821
Govt. HSS Chattukapara            0497 2790960
Govt. HSS Chattukappara          0497 2791850
Govt. HSS Chavassery              0490 2433830
Govt. HSS Chelora                    0497 2722200
Govt. HSS Cheruthazham           0497 2808300              
Govt. HSS Chirakkara, Talassery                                   0490 2344214
Govt. HSS Chittariparamb          0490 2300440
Govt. HSS Cholora                    0497 2722773
Govt. HSS Chundapoyil             0490 2306181              
Govt. HSS Chuzhali                   0460 2262232
Govt. HSS Edayannur                0490 2486601
Govt. HSS Irikkur                       0498 2257290              
Govt. HSS Kadannappalli          0498 5277157              
Govt. HSS Kaniyanchal              0460 2245400
Govt. HSS Kannadiparamb        0497 2796080              
Govt. HSS Karthikapuram          0498 2286404              
Govt. HSS Korom                     0498 5204810              
Govt. HSS Kottayam (Malabar)  0490 2361801              
Govt. HSS Kottila                                                         9446675768
Govt. HSS Koyyam                   0460 2260794              
Govt. HSS Kozhichal                 0496 5213260              
Govt. HSS Kunhimangalam        0497 2810364              
Govt. HSS Kuthuparamba                                             9446574067
Govt. HSS Madayi                     0497 2877757
Govt. HS Maloor                       0490 2401010
Govt. HSS Maloor                     0490 2400300               9447914599
Govt. HSS Mambaram               0490 2362477
Govt. HSS Manathana               0490 2444550              
Govt. HSS Mathamangalam       0498 5277175              
Govt. HSS Mathil                       0498 5280800              
Govt. HSS Mattool                    0497 2843085
Govt. HSS Mayyil                      0460 2275250              
Govt. HSS Morazha                                                      9495620028
Govt. HSS Munderi                    0497 2857820              
Govt. HSS Muzhappilangad       0497 2833735
Govt. HSS Nedumgome           
Govt. HSS Padiyoor                  0460 2273700
Govt. HSS Pala                         0490 2457881
Govt. HSS Palayad                   0490 2345550              
Govt. HSS Pallikkunnu               0460 2746430              
Govt. HSS Parapoyil                
Govt. HSS Pattiam                    0490 2364338              
Govt. HSS Pattuvam                 0460 2220949              
Govt. HSS Peralasseri               0497 2827725
Govt. HSS Peringome               0498 5230070
Govt. HSS Prappoyil                 0498 5232263
Govt. HSS Pulingome                0498 5212240
Govt. HSS Puzhathi                   0497 2746164
Govt. HSS Puzhathi                   0497 2749851
Govt. HSS Ramanthali               0497 5222430              
Govt. HSS Sir Syde HSS Karimbam                              9495980896
Govt. HSS Sreekandapuram      0460 2230332              
Govt. HSS Sreepuram               0460 2286454
Govt. HSS Thirumeni                 0498 5232386
Govt. HSS Thottada                  0497 2835996              
Govt. HSS Vadakkumbad          0490 2350090              
Govt. HSS Valapattanam           0497 2778041              
Govt. HSS Vayakkara                0497 5240435              
Govt. HSS Vengad                    0490 2308501              
Govt. HSS/VHSS Kalliassery     0497 2781046
Govt. Model Residential HSS    
Govt. Town HSS Kannur                                               9446717887
Govt. TTI Mathamangalam          0498 5278001
Govt. VHSS Cherukunnu            0497 286118
Govt. VHSS Kalliassery                                                9446060682
Govt. Welfare HS Cherukunnu    0497 2862124
GVHSS Kathirur                                                            9446774021
IJM HSS Kottiyoor                    
Kadachira HSS                                                             8907410382
Kambil Mopila HSS                                                      9895036925
KKNPMGVHS Pariyaram            0497 2808760
KKV Memorial HSS Panoor       
Koodali HSS                                                                9495081516
Kottayam Malabar HSS                                                 9495728393
KPC HSS Pattannur                   0490 2485860
Mambaram HSS                        0490 2361390
Mattannur HSS                          0490 2474220
MM HSS Temple Gate Talassery                                    9745165556
Moothedath HSS Taliparamba                                       9497847600
Muncipal HS Payyannur                                                9846752054
Naduvil HSS                                                                 9495754746
NAM Memorial HSS Peringathur                                    9846779922
Nirmala HSS Chemperi               0460 212456
NSS HSS Alakkode                   0460 2255580
Panchayath HSS Pappinissery                                      9400747573
Panchayath HSS                       0460 2228152
Panoor HSS
Pappinissery Panchayath HSS   0497 2786102
Parassinikkadavu HSS                                                  9744381098
Pattiam Gopalan Memorial
PGM Govt. HSS Cheruvancheri  0490 2304640
PKP HSS Uliyoor                      0460 2228152
Puthiyangad Jumathu HSS                                            9446777341
Rajeev Gandhi Memorial HSS Mokeri                             9495459064
Santhoma HS Kolakkad                                                9447352502
Secret Heart HHSS Payyavoor   0460 2210860
Secret Heart HSS Angadikadav                                     9744386422
Seethi Sahib HS Taliparamba     0460 2207211
Sivapuram HSS                                                            9656507165
SN Trust HSS Thottada                                               9446675314
St. Joseph HSS Talassery                                            9446812585
St. Joseph HSS Vayattuparamba                                  04982245505
St. Kornilis HSS Kolayad                                              9447771729
St. Maris HSS Edoor                                                    9496354674
St. Michals AIB HSS                                                     9037453227
St. Sebastian HS Velimanam                                         9447732087
St. Theresas AIGHSS
St. Thomas HSS Kiliyanthara                                         9846702152
Tagore Memorial HSS Vellora                                        9447684995
Tagore Vidya Nikethan GVHHS
Taliparamba                                                                 9447368501
Aaralam Farm HSS
Anjarakkandy HSS                     0497 2855133
Azheekkal GRFTV HSS              0497 2770474
BVJM HSS Perumbadav           
GHSS Thiruvangad                   
Chapparapadav HSS                                                    9446386751
Chembilod HSS                                                            9567409355
CHM HSS Elayavoor                                                    9496091594
Chovathur HSS Talassery                                              9495333264
Chovva HSS                                                                8547225477

DI Sabha HSS Kannur                                                   9995183330

3 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Our School Blog is http://cherukunnugbhs.blogspot.in

    ReplyDelete
  3. MOBILE NUMBER OF HM TAGORE VIDYANIKETAN IS 9446738759. Sir Please update.Also request you to add the mobile numbers of DDE Office staff members.It will be convenient to prepare HM FORUM DIARY.

    ReplyDelete