ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ്

DDE OFFICE

സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്


ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്
1
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍ : 
                                     മനോജ് കുമാര്‍. സി
2
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് :   
                                           രമേശന്‍. കെ. പി
      
3

അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍          മനോജ്. പി.കെ

4
 അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊവിഡണ്ട് ഫണ്ട് ഓഫീസര്‍ :   
                                                                 ജയശ്രീ. സി
5
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (എ സെക്ഷന്‍ ):     സത്യഭാമ. പി   
6
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ( നൂണ്‍ ഫീഡിങ്ങ്) :   
                                              കെ.സി. വിനോദ് കുമാര്‍
7
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (പി.എഫ് സെക്ഷന്‍ ) : കെ.സി. വിനോദ് കുമാര്‍ (in charge)

8
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -ബി വിഭാഗം      :       രജിത്ത്. കെ
9
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സി വിഭാഗം   : ലതീഷ് ബാബു. പി.സി
10
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഡി  വിഭാഗം  :   നാരായണന്‍.വി.വി
11
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -      വിഭാഗം :    ബീന. കെ
12
ജൂനിയര്‍സൂപ്രണ്ട്-ഫെയര്‍ കോപ്പി  വിഭാഗം   :  ജാനകി  കെ 
13
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -   ജി  വിഭാഗം :     വിജയന്‍. കെ
14
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ബി.എ  വിഭാഗം :   ശശിധരന്‍. എം. വി
15
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ഒ.എ 1 വിഭാഗം  :  അബ് ദുള്‍ ഖാദര്‍. പി
16
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഒഎ 2     വിഭാഗം         :  കെ. ഉത്തമന്‍
17
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - പി.എഫ് (എ) വിഭാഗം:  
                                                          സതീഷ് കുമാര്‍. കെ. പി
18
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -പി.എഫ് (ബി) വിഭാഗം :  
                                                  സന്തോഷ് കുമാര്‍.ടി

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete