ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ്

DDE OFFICE

സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്


ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്
1
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍ : 
                                        ടി.പി.നിര്‍മ്മലാദേവി
2
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് :   
                     വിമല്‍രാജ്. എ.വി                                
3
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍   മുരളി. എം
4
 അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊവിഡണ്ട് ഫണ്ട് ഓഫീസര്‍ :   
                                             ശ്രീജ. എന്‍
5
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (എ സെക്ഷന്‍ ):   സുഗതകുമാരി.പി.വി
6
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ( നൂണ്‍ ഫീഡിങ്ങ്) :   കെ.സി. വിനോദ് കുമാര്‍
7
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (പി.എഫ് സെക്ഷന്‍ )   : ഗംഗാദേവി. എ

8
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -ബി വിഭാഗം      :       രജിത്ത്. കെ
9
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സി വിഭാഗം   :  ലതീഷ് ബാബു. പി.സി
10
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഡി  വിഭാഗം  :  രതീശന്‍ വി കെ
11
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -      വിഭാഗം :    ബീന. കെ
12
ജൂനിയര്‍സൂപ്രണ്ട്-ഫെയര്‍ കോപ്പി  വിഭാഗം   :  മുസ്തഫ.എം
13
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -   ജി  വിഭാഗം :    അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍. പി
14
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ബി.എ    വിഭാഗം :   ശശിധരന്‍. എം. വി
15
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ഒ.എ 1   വിഭാഗം  : അബ്ദുള്‍ ഖാദര്‍. പി
16
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഒഎ 2     വിഭാഗം         :  കെ. ഉത്തമന്‍
17
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - പി.എഫ് (എ) വിഭാഗം:  
                                                           സതീഷ് കുമാര്‍. കെ. പി
18
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -പി.എഫ് (ബി) വിഭാഗം :     നാരായണന്‍ വി വി

1 comment:

  1. From where we can get kalothsavam result for kannuer dist.

    ReplyDelete