ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ്

DDE OFFICE

സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്


ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്
1
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍  ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്  :    കെ.വി. ലീല
2
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് :   അനില്‍ കുമാര്‍ സാബു. ടി. വി

                                                                  
3
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ ഇന്‍ ചാര്‍ജ്ജ്    : മുരളി. എം
4
 അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊവിഡണ്ട് ഫണ്ട് ഓഫീസര്‍ :   മുരളി. എം
5
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (എ സെക്ഷന്‍ )പ്രദീപ് കുമാര്‍. പി. കെ
6
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ( നൂണ്‍ ഫീഡിങ്ങ്) :  ഷാജി മാത്യു
7
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (പി.എഫ് സെക്ഷന്‍ )   : ഗംഗാദേവി. എ

8
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -ബി വിഭാഗം                           : ജിഗീഷു കെ
9
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സി വിഭാഗം : ലതീഷ് ബാബു. പി.സി
10
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഡി  വിഭാഗം              :  പി. സത്യഭാമ
11
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -      വിഭാഗം :   ഷണ്‍മുഖന്‍ കെ
12
ജൂനിയര്‍സൂപ്രണ്ട്-ഫെയര്‍ കോപ്പി  വിഭാഗം                                                                                                      :  മുസ്തഫ.എം
13
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -   ജി  വിഭാഗം :   ദിനേഷ് കുമാര്‍. കെ. ഇ
14
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ബി.എ    വിഭാഗം :  രതീശന്‍ വി കെ
15
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - ഒ.എ 1     വിഭാഗം         :   രവീന്ദ്രന്‍ വി
16
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഒഎ 2     വിഭാഗം         :  എ വിനോദന്‍
17
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - പി.എഫ് (എ) വിഭാഗം: ബാലകൃഷ്ണന്‍. കെ
18
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -പി.എഫ് (ബി) വിഭാഗം : രജിത്ത്. കെ

No comments:

Post a Comment