ഡി.ഡി.ഇ ഓഫീസ്

DDE OFFICE

സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്


ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ലിസ്റ്റ്
1
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടര്‍   :    സി ഐ. വത്സല
2
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് :  സി പി പത്മരാജ്
                                                                  
3
അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍    : പി ഐ സുഗുണന്‍
4
 അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊവിഡണ്ട് ഫണ്ട് ഓഫീസര്‍ :                                                                                മുരളി. എം
5
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (എ സെക്ഷന്‍ )പ്രദീപ് കുമാര്‍. പി. കെ
6
സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ( നൂണ്‍ ഫീഡിങ്ങ്) :  മനോജ്
7
സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്  (പി.എഫ് സെക്ഷന്‍ )   : ഗംഗാദേവി. എ

8
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -ബി വിഭാഗം                           : ജിഗീഷു കെ
9
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - സി വിഭാഗം : ലതീഷ് ബാബു. പി.സി
10
 ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഡി  വിഭാഗം              :  പി. സത്യഭാമ
11
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -      വിഭാഗം :   ഷണ്‍മുഖന്‍ കെ
12
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - ഫെയര്‍ കോപ്പി    വിഭാഗം :  .........
13
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -   ജി  വിഭാഗം              :   സോണി
14
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്-ബി.എ    വിഭാഗം :  രതീശന്‍ വി കെ
15
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - ഒ.എ 1     വിഭാഗം         :   രവീന്ദ്രന്‍ വി
16
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -  ഒഎ 2     വിഭാഗം         :  എ വിനോദന്‍
17
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് - പി.എഫ് (എ) വിഭാഗം: ബാലകൃഷ്ണന്‍. കെ
18
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് -പി.എഫ് (ബി) വിഭാഗം : .............

6 comments:

 1. Where is the programme schedule of State kalolsavam 2017 ?

  ReplyDelete
 2. Its available in Home Page itself

  ReplyDelete
 3. At what date do you decide to conduct social science Fair award function.

  ReplyDelete
 4. Please update district level work experience result

  ReplyDelete
 5. Please update district level work experience result

  ReplyDelete
 6. the model application form for the scholarship for bright students in performing arts is not legible,from where can i download the application

  ReplyDelete