2020-21 വർഷത്തെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരായി  സ്ഥാനക്കയറ്റം  കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Primary HM Promotion Provisional List

   2020-21 അധ്യയന വർഷം കോർ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഷാ  വിഷയങ്ങൾ / ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റം -താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക  താഴെ കൊടുക്കുന്നു

HSA Core Subjects

HSA Languages

Full Time Jr.Languages

2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance)  ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു February 1 നും  ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് February 2നും കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന് February 3 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

സമയം..   ഉറപ്പു 10മ ണി         വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് 12  മണി 


കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance)   സയൻസ്,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) കോമേഴ്‌സ്..


               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ് ..2020-22 Government സയൻസ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,കോമേഴ്‌സ്..

Click here....................


Waiting List.

Science   : General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                     EWS     :  Up to Rank No 883 who are not included in the sure list

                    SC         :  Up to Rank No 518 who are not included in the sure list 

     Latin Catholic    : Up to Rank No 748 who are not included in the sure list

     Viswakarma       : Up to Rank No 185 who are not included in the sure list


Humanities :   General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                         EWS     : Nil

                        SC         :  Up to Rank No 427 who are not included in the sure list 

          Viswakarma       : Up to Rank No 407 who are not included in the sure list


Commerce     General : All candidates up to Rank No 60 who are not included in the sure list

                            EWS    : Up to Rank No 312  who are not included in the sure list 

                          SC         :  Up to Rank No 199 who are not included in the sure list 

                           ST      : Up to Rank No  527 who are not included in the sure list
കൂടിക്കാഴ്ച സമയങ്ങൾ 


സയൻസ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്                       2021 ജനുവരി 18           വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്    

                        രാവിലെ  10 മണി                                                                ഉച്ചക്ക്    12  മണി                                                                                                                          


ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്         2021  ജനുവരി 19             വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്   

                            രാവിലെ  10മണി                                                           രാവിലെ  11 മണി                                                                                                        


കോമേഴ്‌സ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്              2021  ജനുവരി 19        വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ്

                            ഉച്ചക്ക് 2.30 മണി                                                           ഉച്ചക്ക് 3.30  മണി 

 

               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

                   2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവരാവകാശ നിയമം 2005 സംബന്ധിച്ച സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സിലേക്ക് 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഏഴുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  http://rti.img.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 8281064199.

ജി.വി രാജ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂൾ പ്രവേശനം

ജി.വി.രാജ സ്‌പോർട്‌സ് സ്‌കൂളിന്റെ കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, തൃശ്ശൂർ, പത്തനംതിട്ട സ്‌പോർട്‌സ് ഡിവിഷനുകളിൽ 6, 7, 8, 9, +1/  VHSE ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു. അത്‌ലറ്റിക്‌സ്, ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോൾ, ഫുട്‌ബോൾ, വോളീബോൾ, തായ്ക്വണ്ടൊ, റസ്ലിംഗ്, ഹോക്കി, വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ്, ബോക്‌സിംഗ്, ജൂഡോ, ക്രിക്കറ്റ് (പെൺകുട്ടികൾ) എന്നീ കായിക ഇനങ്ങളിൽ താത്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന കായിക യുവജന കാര്യാലയം എല്ലാ ജില്ലകളിലും സെലക്ഷൻ ട്രയൽസ് സംഘടിപ്പിക്കും. പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ജനനത്തീയതി തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും ജില്ലാ സംസ്ഥാന ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫോട്ടോയുമായി എത്തണം. സെലക്ഷൻ ട്രയൽസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക്  http://gvrsportsschool.org/talenthunt എന്ന ലിങ്കിൽ ഓൺലൈനായി മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9846799181.

നൈതികം - കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ

നൈതികം എന്ന പദ്ധതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ DGE നിർദേശിച്ചു. എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും AEO / DEO മാർ പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് നൽകി അവ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നടപ്പിൽവരുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

Mentoring - വീഡിയോ കോൺഫെറൻസ്

Mentoring ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള Portal ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി DGE 28.1.2020 ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 2 മണിക്ക് വീഡിയോ കോൺഫെറൻസ് നടത്തുന്നു. 

സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയദിനാഘോഷം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമ്മതിദായകരുടെ  ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് കലക്ടറേറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ കഥാകാരന്‍ ടി പത്മനാഭന്‍ നിര്‍വഹിക്കും. പരിപാടിയില്‍ കലക്ടര്‍ ടി വി സുഭാഷ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. എഡിഎം ഇ പി മേഴ്‌സി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. ദേശീയദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനദാനം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി എച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്ര നിര്‍വഹിക്കും.

ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ: സ്‌കൂളുകളില്‍ അടിയന്തര പരിശോധന നടത്താന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം

ജില്ലയിലെ ചില വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ മുഴുവന്‍ സ്‌കൂളുകളിലും അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ- ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തുക. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയ്ക്കു പുറമെ, ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എല്ലാ സ്‌കൂളുകളിലും പരിശോധന നടത്തണം. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം, പാചകത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയവ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും.
പാചകത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കും. ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് ഇല്ലാത്ത പാചകത്തൊഴിലാളികള്‍ ഇത് എത്രയും വേഗം എടുക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുഴുവന്‍ സ്ഥലങ്ങളും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പില്‍ ഓണ്‍ലൈനായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കണം. സ്‌കൂളുകളില്‍ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം മുതിര്‍ന്നവര്‍ കഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കാവൂ എന്നും യോഗം നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യം സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തണം.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ ചേംബറില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ കെ പി ജയബാലന്‍ മാസ്റ്റര്‍, അംഗം അജിത്ത് മാട്ടൂല്‍, ഡിഎംഒ ഡോ. കെ നാരായണ നായിക്, ഡിഡിഇ  ടി പി നിര്‍മലാ ദേവി, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ പി കെ ഗൗരീഷ്, എന്‍എച്ച്എം ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജര്‍ ഡോ. കെ വി ലതീഷ്, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ജില്ലാ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ പി വി പ്രദീപന്‍, ജില്ലാ സര്‍വെയ്‌ലന്‍സ് ഓഫീസര്‍ ഡോ. കെ എം ഷാജ്, ഡെപ്യൂട്ടി ഡിഎംഒ ഡോ. എം പ്രീത, ജില്ലാ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. വി കെ രാജീവന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ: മുന്‍കരുതലുകളെടുക്കണമെന്ന് ഡിഎംഒ

ഭക്ഷ്യവിഷബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സ്‌കൂള്‍, ഹോസ്റ്റല്‍ അധികൃതരും അദ്ധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുകയും മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ (ആരോഗ്യം) ഡോ. കെ നാരായണ നായിക് അറിയിച്ചു.
അടുക്കളയും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, കിണര്‍വെള്ളം നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുക, കിണറുകളും ജലസംഭരണികളും അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുകയോ വലയിട്ട് മൂടുകയോ ചെയ്യുക, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പും വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൈകള്‍ വൃത്തിയായി കഴുകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക, പാചകത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും വൃത്തിയും ഉറപ്പുവരുത്തുക, പാത്രങ്ങള്‍ വൃത്തിയുള്ളതും ചെമ്പ് പാത്രങ്ങളാണെങ്കില്‍ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ ഈയം പൂശിയതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്‍ കേടുവന്നതല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, പാചകം ചെയ്ത ആഹാരപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അടച്ചുവയ്ക്കുക, പാകം ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുക, കുടിക്കുന്നതിനു നന്നായി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം നല്‍കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.