2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക(പുതുക്കിയത്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Primary HM Promotion Final Seniority List (Revised)

 2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  

Primary HM Promotion Final Seniority List

         2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  പട്ടികയിൽ പരാതികളോ അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി     30-05-2022  തീയതിക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Primary HM Promotion temporary List

2022-23   അധ്യയന വർഷം  ഗവൺമെൻറ്  പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022  തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  കൂടാതെ 1/4/2022,1/5/2022,1/6/2022  എന്നീ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളും  നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022 തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ  സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..


സർക്കുലർ ..പ്രൊമോഷൻ  പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകൻ 2022-23...Cklick here... 

.

 

      2021 -22  വർഷത്തെ ഹൈസ്‌കൂൾ കോർ വിഷയങ്ങൾ,ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ, ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് അർഹരായവരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . ലിസ്റ്റിൽ ആക്ഷേപങ്ങളോ പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 31 .01 .2022 ന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവർ മുഖാന്തിരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്


HST Core subjects

F T Junior Languages

HST languages


D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്       പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   

  D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 25.1.2022 ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്      


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    Humanities.Sure List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ(മെറിറ്റ്)Humanities.Waiting  List Click here..

                D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്       (സയൻസ്    ,കോമേഴ്‌സ് )പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.         ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ...


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    സയൻസ്... List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് )  കോമേഴ്‌സ്... List Click here..


      സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഇന്റർവ്യൂ 21.1.2022 വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും  കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 22.1.2022 ശനിയാഴ്ചയും കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.സയൻസ്, കോമേഴ്‌സ് sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting listil ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്..

List of documents to be produced for Interview...

 2021-23  ർഷത്തെ  ഡി എൽഡ്  (ഗവണ്മെന്റ്)  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച  വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ലിസ്റ്റിനുമായി  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ......

Science Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Commerce Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Humanities  Goverment waiting List 2021-23...Click here...

List of Documents to be Submitted at the Time of Interview..Click here..

 2020-21 വർഷത്തെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരായി  സ്ഥാനക്കയറ്റം  കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Primary HM Promotion Provisional List

   2020-21 അധ്യയന വർഷം കോർ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഷാ  വിഷയങ്ങൾ / ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റം -താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക  താഴെ കൊടുക്കുന്നു

HSA Core Subjects

HSA Languages

Full Time Jr.Languages

2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance)  ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു February 1 നും  ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് February 2നും കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന് February 3 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

സമയം..   ഉറപ്പു 10മ ണി         വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് 12  മണി 


കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance)   സയൻസ്,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) കോമേഴ്‌സ്..


               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ് ..2020-22 Government സയൻസ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,കോമേഴ്‌സ്..

Click here....................


Waiting List.

Science   : General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                     EWS     :  Up to Rank No 883 who are not included in the sure list

                    SC         :  Up to Rank No 518 who are not included in the sure list 

     Latin Catholic    : Up to Rank No 748 who are not included in the sure list

     Viswakarma       : Up to Rank No 185 who are not included in the sure list


Humanities :   General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                         EWS     : Nil

                        SC         :  Up to Rank No 427 who are not included in the sure list 

          Viswakarma       : Up to Rank No 407 who are not included in the sure list


Commerce     General : All candidates up to Rank No 60 who are not included in the sure list

                            EWS    : Up to Rank No 312  who are not included in the sure list 

                          SC         :  Up to Rank No 199 who are not included in the sure list 

                           ST      : Up to Rank No  527 who are not included in the sure list
കൂടിക്കാഴ്ച സമയങ്ങൾ 


സയൻസ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്                       2021 ജനുവരി 18           വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്    

                        രാവിലെ  10 മണി                                                                ഉച്ചക്ക്    12  മണി                                                                                                                          


ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്         2021  ജനുവരി 19             വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്   

                            രാവിലെ  10മണി                                                           രാവിലെ  11 മണി                                                                                                        


കോമേഴ്‌സ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്              2021  ജനുവരി 19        വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ്

                            ഉച്ചക്ക് 2.30 മണി                                                           ഉച്ചക്ക് 3.30  മണി 

 

               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

                   2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.