2023-25 വർഷത്തെ ഡി.എൽ.എഡ് കോഴ്സ് ,മാഹി ക്വട്ട ,സ്പോർട്സ് ക്വട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ,പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യർത്ഥികളുടെ ഇൻെറർവ്യു 03-10-2023 ന് 3 മണിക്ക്   കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ     വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ ഓഫീസില്‍  വച്ച് നടത്തുന്നു.

മാഹി ക്വട്ട  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്    Click here.....

സ്പോർട്സ് ക്വട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്   Click here.....

 2023-25 വര്‍ഷത്തെ  സ്വാശ്രയ  ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റും  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട  വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസും  താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകര്‍  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, അഭിമുഖ നോട്ടീസ് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച്  അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

സ്വാശ്രയ ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ..   (Science,Humanities,Commerce) .... Click here...


സ്വാശ്രയ  വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ...Click here.......

 ഗവ ഹ്യുമാനിറ്റിസ് - ജവാൻെറ ആശ്രിതൻ കാറ്റഗറിയിലെ - പുതുക്കിയ  വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്-

ഗവണ്മെന്റ്  ഹ്യുമാനിറ്റിസ് - 2023-2025 - ജവാൻെറ ആശ്രിതൻ കാറ്റഗറിയിലെ - പുതുക്കിയ  വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്-താഴെ ചേർക്കുന്നു .

ജവാൻെറ ആശ്രിതൻ കാറ്റഗറിയിലെ - പുതുക്കിയ  വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് Click here...

     2023-25 വര്‍ഷത്തെ  സര്‍ക്കാര്‍  ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റും  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട  വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസും  താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകര്‍  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, അഭിമുഖ നോട്ടീസ് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച്  അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ..സര്‍ക്കാര്‍  (Science,Humanities,Commerce) .... Click here...


വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ...Click here.......

 

     2023-25 വർഷത്തെ സ‍്വാശ്രയ ഡി.എൽ.എഡ് കോഴ്‌സ്

2023-25 വർഷത്തെ സ‍്വാശ്രയ ഡി.എൽ.എഡ് കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ ലിസ്റ്റ് സയൻസ്, കോമേഴ്‌സ്, ഹ‍്യുമാനിറ്റീസ്  എന്നീ വിഷയം തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിലെ വ‍്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ/മാർക്ക് എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷേപമോ/പരാതിയോ ഉള്ളവർ 19.08.2023ന് 05.00 മണിക്കകം വിദ‍്യാഭ‍്യാസ ഉപഡയറക്ടർ  ഓഫീസ് കണ്ണൂരിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

സയൻസ്  സ‍്വാശ്രയ ഡി.എൽ.എഡ് 2023-25 List  Click here.....

കോമേഴ്‌സ്  സ‍്വാശ്രയ ഡി.എൽ.എഡ് 2023-25 List  Click here....
          ഡി.എൽ.എഡ് പ്രവേശനം (ടി.ടി.സി) ഗവൺമെൻ്റ്    2023-25   

                         2023-25 വർഷത്തേക്കുള്ള ഡി.എൽ.എഡ് പ്രവേശനം (ടി.ടി.സി) ഗവൺമെൻ്റ്  ക്വട്ടയിൽ  അപേക്ഷ  നൽകിയവരുടെ   പട്ടിക  വിഷയം  തിരിച്ച് (സയൻസ് ,കോമേഴ്സ് ,ഹ്യുമാനിറ്റിസ്) താഴെ ചേർക്കുന്നു.   പ്രസ്തുത പട്ടികയിൽ  വിദ്യാർത്ഥികളുടെ    വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ / മാർക്ക്    എന്നിവയിൽ  ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ /പരാതി എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കിൽ 14-08-2023 ന് 4മണിക്കകം കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡടയരക്ടറാഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

 സയൻസ് ഗവണ്മെന്റ്  List  2023-25 ...... .......click here 

 കോമേഴ്സ് ഗവണ്മെന്റ്  List......2023-25..... click here 

 ഹ്യുമാനിറ്റീസ് ഗവണ്മെന്റ്  List....2023-25.. click here 

 കണ്ണൂർ ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർ ആയി ശ്രീമതി അംബിക എ. പി  ചാർജ് എടുത്തു.

                   സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രെട്ടറിയുടെ  26-10-2022ലെ  KS SC/E1/3163/2022 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം  ലഭ്യമാക്കിയ  2022-24 വർഷത്തെ ഡി എൽ എഡ്  കോഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ  31-10-2022 രാവിലെ  11.30നു കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ വച്ചു  നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ എല്ലാ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകേണ്ടതാണ് ...

സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്..Click here...

 2022-24 വര്‍ഷത്തെ  ഗവന്‍മെന്‍റ് - സ്വാശ്രയ  TTIയിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്റര്‍വ്യൂ 31/10/2022 നു രാവിലെ 11.30 നു കണ്ണൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടരുടെ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം കൃത്യ സമയത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. 

Sports Quota TTI 2022-24 -റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്.. Click here....

 2022-24 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ ടി ടി സി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സയൻസ്, കോമേഴ്സ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  വിഷയങ്ങളിലെ  ജനറൽ വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു .

സയൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

കൊമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

  2022-2024 വര്‍ഷത്തെ ഡി .എല്‍ .എഡ്   

( Self Financing/സ്വാശ്രയ)  പ്രവേശനത്തിനുള്ള  സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ്‌ , ഹുമാനിറ്റീസ്  വിഭാഗത്തില്‍ 

 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ 

 സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

 ചേര്‍ക്കുന്നു .

1.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്....(സ്വാശ്രയ) ... Click here....

2.ഇന്റര്‍വ്യൂ  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍...Click here....

 2022-2024 വര്‍ഷത്തെ ഡി .എല്‍ .എഡ്   

( ഗവന്മേന്റ്റ് )  പ്രവേശനത്തിനുള്ള  സയന്‍സ്,

 കൊമേഴ്സ്‌ , ഹുമാനിറ്റീസ്  വിഭാഗത്തില്‍ 

 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ 

 സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

 ചേര്‍ക്കുന്നു .

1.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്.... Click here....

2.ഇന്റര്‍വ്യൂ  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍...Click here....

2022-24  വര്‍ഷത്തെ DLEd  സ്വാശ്രയ ടി ടി ഐ ലേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. SCIENCE  SELF 2022-24  Click here..

2.HUMANITIES SELF 2022-24 Click here..

3.COMMERCE SELF 2022-24  Click here..

ലിസ്റ്റില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ അപാകതകള്‍ കാണുന്ന പക്ഷം 23/09/2022നകം കണ്ണൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയുടെ കൂടെ എസ്‌ ബി ഐ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ കണ്ണൂരില്‍ മാറാവുന്ന  100രൂപയുടെ ഡിമാണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ 23/09/2022നുള്ളില്‍ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കാത്തവര്‍  ഡിമാണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ( എസ് സി / എസ് ടി) ഒഴികെ. 

                കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ  2022-24  വർഷത്തിൽ  DLEd  (GOVERNMENT) പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് (EXCEL SHEET)  താഴെ ചേർക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് ഡാറ്റ എൻട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ  20/09/2022നകം  കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

GOVERNMENT SCIENCE 2022-24...Click Here....

GOVERNMENT COMMERCE 2022-24...Click Here....

GOVERNMENT HUMANITIES 2022-24...Click Here....

സ്വാശ്രയ  മെറിറ്റ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 


 

 2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക(പുതുക്കിയത്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Primary HM Promotion Final Seniority List (Revised)