2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  പട്ടികയിൽ പരാതികളോ അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി     30-05-2022  തീയതിക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Primary HM Promotion temporary List

2022-23   അധ്യയന വർഷം  ഗവൺമെൻറ്  പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022  തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  കൂടാതെ 1/4/2022,1/5/2022,1/6/2022  എന്നീ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളും  നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022 തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ  സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..


സർക്കുലർ ..പ്രൊമോഷൻ  പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകൻ 2022-23...Cklick here... 

.

 

      2021 -22  വർഷത്തെ ഹൈസ്‌കൂൾ കോർ വിഷയങ്ങൾ,ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ, ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് അർഹരായവരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . ലിസ്റ്റിൽ ആക്ഷേപങ്ങളോ പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 31 .01 .2022 ന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവർ മുഖാന്തിരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്


HST Core subjects

F T Junior Languages

HST languages


D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്       പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   

  D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 25.1.2022 ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്      


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    Humanities.Sure List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ(മെറിറ്റ്)Humanities.Waiting  List Click here..

                D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്       (സയൻസ്    ,കോമേഴ്‌സ് )പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.         ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ...


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    സയൻസ്... List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് )  കോമേഴ്‌സ്... List Click here..


      സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഇന്റർവ്യൂ 21.1.2022 വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും  കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 22.1.2022 ശനിയാഴ്ചയും കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.സയൻസ്, കോമേഴ്‌സ് sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting listil ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്..

List of documents to be produced for Interview...

 2021-23  ർഷത്തെ  ഡി എൽഡ്  (ഗവണ്മെന്റ്)  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച  വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ലിസ്റ്റിനുമായി  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ......

Science Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Commerce Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Humanities  Goverment waiting List 2021-23...Click here...

List of Documents to be Submitted at the Time of Interview..Click here..

 2020-21 വർഷത്തെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരായി  സ്ഥാനക്കയറ്റം  കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Primary HM Promotion Provisional List

   2020-21 അധ്യയന വർഷം കോർ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഷാ  വിഷയങ്ങൾ / ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റം -താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക  താഴെ കൊടുക്കുന്നു

HSA Core Subjects

HSA Languages

Full Time Jr.Languages

2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ (Self Finance)  ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു February 1 നും  ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് February 2നും കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിന് February 3 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

സമയം..   ഉറപ്പു 10മ ണി         വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ് 12  മണി 


കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance)   സയൻസ്,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,

ലിസ്റ്റ് ..2020-22 സ്വാശ്രയ (Self Finance) കോമേഴ്‌സ്..


               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച 

                                                   അടിയന്തിര അറിയിപ്പ് 


                                    2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.

കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം  : വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ 

ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ് ..2020-22 Government സയൻസ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ,കോമേഴ്‌സ്..

Click here....................


Waiting List.

Science   : General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                     EWS     :  Up to Rank No 883 who are not included in the sure list

                    SC         :  Up to Rank No 518 who are not included in the sure list 

     Latin Catholic    : Up to Rank No 748 who are not included in the sure list

     Viswakarma       : Up to Rank No 185 who are not included in the sure list


Humanities :   General : All candidates up to Rank No 100 who are not included in the sure list

                         EWS     : Nil

                        SC         :  Up to Rank No 427 who are not included in the sure list 

          Viswakarma       : Up to Rank No 407 who are not included in the sure list


Commerce     General : All candidates up to Rank No 60 who are not included in the sure list

                            EWS    : Up to Rank No 312  who are not included in the sure list 

                          SC         :  Up to Rank No 199 who are not included in the sure list 

                           ST      : Up to Rank No  527 who are not included in the sure list
കൂടിക്കാഴ്ച സമയങ്ങൾ 


സയൻസ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്                       2021 ജനുവരി 18           വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്    

                        രാവിലെ  10 മണി                                                                ഉച്ചക്ക്    12  മണി                                                                                                                          


ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്         2021  ജനുവരി 19             വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ്   

                            രാവിലെ  10മണി                                                           രാവിലെ  11 മണി                                                                                                        


കോമേഴ്‌സ്   : ഉറപ്പായ   ലിസ്റ്റ്              2021  ജനുവരി 19        വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ്

                            ഉച്ചക്ക് 2.30 മണി                                                           ഉച്ചക്ക് 3.30  മണി 

 

               2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

                   2020 -22 വർഷത്തെ ഗവണ്മെന്റ് ഡി  എഡ്‌  (TTC ) ലിസ്റ്റ്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സയൻസ് വിഭാഗത്തിനു ജനുവരി 18 നും കോമേഴ്‌സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിന് ജനുവരി 19 നും  പ്രവേശനം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ടി.സി, നേറ്റിവിറ്റി, സ്വഭാവ, മെഡിക്കൽ , എൻ സി സി/ എൻ എസ് എസ്/ ജവാന്റെ ബന്ധം ബന്ധം/ വിമുക്ത ഭടന്റെ ആശ്രിതത്വം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സമയത്തു  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കോവിഡ്  മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുക.വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സ്

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവരാവകാശ നിയമം 2005 സംബന്ധിച്ച സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സിലേക്ക് 31 മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഏഴുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ഇ-മെയിൽ മുഖാന്തിരം അറിയിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  http://rti.img.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 8281064199.