സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെക്രെട്ടറിയുടെ  26-10-2022ലെ  KS SC/E1/3163/2022 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം  ലഭ്യമാക്കിയ  2022-24 വർഷത്തെ ഡി എൽ എഡ്  കോഴ്സ് സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ  31-10-2022 രാവിലെ  11.30നു കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ വച്ചു  നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ എല്ലാ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ സഹിതം ഹാജരാകേണ്ടതാണ് ...

സ്പോർട്സ് ക്വോട്ട പ്രേവേശനത്തിനായുള്ള പുതുക്കിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്..Click here...

 2022-24 വര്‍ഷത്തെ  ഗവന്‍മെന്‍റ് - സ്വാശ്രയ  TTIയിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിനായി സ്പോര്‍ട്സ് ക്വാട്ടയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇന്റര്‍വ്യൂ 31/10/2022 നു രാവിലെ 11.30 നു കണ്ണൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയരക്ടരുടെ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടത്തുന്നു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എല്ലാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും അസ്സല്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം കൃത്യ സമയത്ത് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു. 

Sports Quota TTI 2022-24 -റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്.. Click here....

 2022-24 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ ടി ടി സി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സയൻസ്, കോമേഴ്സ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  വിഷയങ്ങളിലെ  ജനറൽ വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു .

സയൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

കൊമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

  2022-2024 വര്‍ഷത്തെ ഡി .എല്‍ .എഡ്   

( Self Financing/സ്വാശ്രയ)  പ്രവേശനത്തിനുള്ള  സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ്‌ , ഹുമാനിറ്റീസ്  വിഭാഗത്തില്‍ 

 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ 

 സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

 ചേര്‍ക്കുന്നു .

1.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്....(സ്വാശ്രയ) ... Click here....

2.ഇന്റര്‍വ്യൂ  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍...Click here....

 2022-2024 വര്‍ഷത്തെ ഡി .എല്‍ .എഡ്   

( ഗവന്മേന്റ്റ് )  പ്രവേശനത്തിനുള്ള  സയന്‍സ്,

 കൊമേഴ്സ്‌ , ഹുമാനിറ്റീസ്  വിഭാഗത്തില്‍ 

 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ 

 സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

 ചേര്‍ക്കുന്നു .

1.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്.... Click here....

2.ഇന്റര്‍വ്യൂ  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍...Click here....

2022-24  വര്‍ഷത്തെ DLEd  സ്വാശ്രയ ടി ടി ഐ ലേക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

1. SCIENCE  SELF 2022-24  Click here..

2.HUMANITIES SELF 2022-24 Click here..

3.COMMERCE SELF 2022-24  Click here..

ലിസ്റ്റില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ അപാകതകള്‍ കാണുന്ന പക്ഷം 23/09/2022നകം കണ്ണൂര്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയരക്ടറുടെ ഓഫീസില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയുടെ കൂടെ എസ്‌ ബി ഐ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ കണ്ണൂരില്‍ മാറാവുന്ന  100രൂപയുടെ ഡിമാണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌ 23/09/2022നുള്ളില്‍ ഓഫീസില്‍ ഹാജരാക്കാത്തവര്‍  ഡിമാണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്‌  ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ( എസ് സി / എസ് ടി) ഒഴികെ. 

                കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ  2022-24  വർഷത്തിൽ  DLEd  (GOVERNMENT) പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് (EXCEL SHEET)  താഴെ ചേർക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് ഡാറ്റ എൻട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ  20/09/2022നകം  കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

GOVERNMENT SCIENCE 2022-24...Click Here....

GOVERNMENT COMMERCE 2022-24...Click Here....

GOVERNMENT HUMANITIES 2022-24...Click Here....

സ്വാശ്രയ  മെറിറ്റ് പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 


 

 2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക(പുതുക്കിയത്) ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Primary HM Promotion Final Seniority List (Revised)

 2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  

Primary HM Promotion Final Seniority List

         2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  പട്ടികയിൽ പരാതികളോ അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി     30-05-2022  തീയതിക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Primary HM Promotion temporary List

2022-23   അധ്യയന വർഷം  ഗവൺമെൻറ്  പ്രൈമറി സ്‌കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം  നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു ..അപേക്ഷ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022  തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .  കൂടാതെ 1/4/2022,1/5/2022,1/6/2022  എന്നീ തീയതികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകളും  നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊഫോർമയിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത്  13/5/2022 തീയ്യതിക്ക് മുൻപായി  സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ  സർക്കുലർ താഴെ ചേർക്കുന്നു ..


സർക്കുലർ ..പ്രൊമോഷൻ  പ്രൈമറി പ്രധാന അധ്യാപകൻ 2022-23...Cklick here... 

.

 

      2021 -22  വർഷത്തെ ഹൈസ്‌കൂൾ കോർ വിഷയങ്ങൾ,ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ, ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രൊമോഷന് അർഹരായവരുടെ താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലിസ്റ്റ് കാണുന്നതിനായി താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . ലിസ്റ്റിൽ ആക്ഷേപങ്ങളോ പരാതികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 31 .01 .2022 ന് മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അധ്യാപകർ /ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ എന്നിവർ മുഖാന്തിരം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്


HST Core subjects

F T Junior Languages

HST languages


D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്       പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   

  D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) ഹ്യുമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 25.1.2022 ചൊവ്വാഴ്ച കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്      


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    Humanities.Sure List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ(മെറിറ്റ്)Humanities.Waiting  List Click here..

                D EL ED 2021-23 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് ക്വാട്ട) പ്രവേശനത്തിനുള്ള സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്       (സയൻസ്    ,കോമേഴ്‌സ് )പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.         ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ...


സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ്)    സയൻസ്... List Click here..

സ്വാശ്രയ ടിടിഐ (മെറിറ്റ് )  കോമേഴ്‌സ്... List Click here..


      സയൻസ് വിഭാഗത്തിലെ ഇന്റർവ്യൂ 21.1.2022 വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും  കോമേഴ്‌സ് വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂ 22.1.2022 ശനിയാഴ്ചയും കണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ വച്ചു നടക്കുന്നതാണ്.സയൻസ്, കോമേഴ്‌സ് sure list ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 8 മണിയ്ക്കും waiting listil ഉൾപ്പെട്ടവർ രാവിലെ 9 മണിയ്ക്കും പ്രസ്തുത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്..

List of documents to be produced for Interview...

 2021-23  ർഷത്തെ  ഡി എൽഡ്  (ഗവണ്മെന്റ്)  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ സംബന്ധിച്ച  വിശദ വിവരങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.


വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും ലിസ്റ്റിനുമായി  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ......

Science Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Commerce Goverment waiting List 2021-23...Click here...

Humanities  Goverment waiting List 2021-23...Click here...

List of Documents to be Submitted at the Time of Interview..Click here..