പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016 2017-18 വർഷത്തിൽ എച്ച്.എസ്. എ (ഭാഷ) അദ്ധ്യാപകരായി പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതിന് അർഹരായ  പ്രൈമറി സ്ക്കൂൾ അദ്ധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക  സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016 2017-18 വർഷത്തിൽ  ഫുള്‍ ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാം ഗ്വേജ്  പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നതിന് അർഹരായ     പാര്‍ട്ട് ടൈം  ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ് അദ്ധ്യാപകരുടെ താൽക്കാലിക  സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 

1 comment: