രജിസ്ട്രേഷൻ തിങ്കളാഴ്ച കാലത്ത് 8 മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ
കഴിഞ്ഞവർഷം സ്വീകരിച്ച റോളിംഗ് ട്രോഫികൾ  ട്രോഫി കമ്മിറ്റിയിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ച്   റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവ ത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് ജനറൽ കൺവീനർ അറിയിക്കുന്നു...

No comments:

Post a Comment