2018    ജനുവരി  26  ന്  എല്ലാ  സ്കൂളുകളിലും  റിപ്പബ്ലിക്ക്  ദിനം  സമുചിത മായി ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ് . അന്നേ  ദിവസം  എല്ലാ  വിദ്യാർഥികളും  സ്റ്റാഫ്  അംഗങ്ങളും  സ്കൂളുകളിൽ  ഹാജരായി ദേശീയ പതാക  ഉയർത്തുകയും    ദേശ ഭക്തി  ഗാനങ്ങൾ  ആലപിക്കുകയും  വേണം . കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി  വിവിധ  മൽസരങ്ങൾ,  ചിത്രപ്രദർശങ്ങൾ, റാലികൾ, സെമിനാറുകൾ   തുടങ്ങിയവയും  സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് . ദേശീയ  പതാക  ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള  നിർദേശങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  
ഫ്ലാഗ് കോഡ്  താഴെ കൊടുക്കുന്നു 

No comments:

Post a Comment