കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 2018-19  വർഷത്തെ  സംരക്ഷിത അധ്യാപകരുടെ  ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു..ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച്  വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാരും  പ്രധാന അധ്യാപകരും മാനേജർമാരും  ഇതിനോട് ചേർത്ത ഉത്തരവ് പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ...


No comments:

Post a Comment