കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ  2019-21 വർഷത്തെ  സ്വാശ്രയ TTI വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കുള്ള  സെലക്ഷൻ  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ..
ഇന്റർവ്യൂ  
   സയൻസ്                  :     29/07/2019  രാവിലെ  9.30 
   കൊമേഴ്‌സ്             :     29/07/2019   ഉച്ചക്ക്     2.00
    ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്     :    30/07/2019   രാവിലെ  9.30 
  
ലിസ്റ്റ് താഴെ ....

സയൻസ് (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

കൊമേഴ്‌സ്  (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  (സ്വാശ്രയം) 2019-21...

ഇന്റർവ്യൂ നോട്ടീസ് 

List of Documents to be produced at the time of interview....

3 comments:

  1. Spot alotmente date eppola

    ReplyDelete
  2. How we know which institute we get the admission

    ReplyDelete
  3. How we no which college we get the admission???

    ReplyDelete