ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ / ഗവ :ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ  
                                            അടിയന്തിര ശ്രെദ്ധക്ക്  
      പൊതു വിദ്യാഭ്യാസം 2020 -21 അധ്യയനവർഷം ഗവ: പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപക തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിന് അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ അപേക്ഷകൾ തയ്യാറാക്കി 05 -02 -2020  തിയതിക്കു മുമ്പായി ഈ  ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 

CIRCULAR

PROFORMA

PROFORMA II

No comments:

Post a Comment