നൈതികം - കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ

നൈതികം എന്ന പദ്ധതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ DGE നിർദേശിച്ചു. എല്ലാ നിർദേശങ്ങളും AEO / DEO മാർ പ്രഥമാധ്യാപകർക്ക് നൽകി അവ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി നടപ്പിൽവരുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment