സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം 2016 തിരുവനന്തപുരം

സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം 2016 മത്സരഫലങ്ങള്‍


സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള്‍ കലോത്സവം - 2016 ജനുവരി 19 മുതല്‍ 25 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത്    
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ ജനറല്‍

Result - Declared

ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി ജനറല്‍

Result - Declared

ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അറബിക്

Result - Declared

ഹൈസ്ക്കൂള്‍ സംസ്കൃതം

Result - Declared
No comments:

Post a Comment