2014-16 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തെ ഡി.എഡ് (ടി.ടി.സി) പ്രവേശനത്തിനായുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  

യോഗ്യരായവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

No comments:

Post a Comment