2014-15 വര്ഷം ഹൈസ്കൂള്‍ ഭാഷാദ്ധ്യാപകരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിന് യോഗ്യത   നേടിയ പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്‍ക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി  ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു..          സര്‍ക്കുലര്‍          സീനിയോറിറ്റി  ലിസ്റ്റ്


കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ ഗവ. പ്രൈമറി സ്ക്കൂള്‍/ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ മുന്‍ഗണനാപട്ടികയില്‍നിന്നും അര്‍ഹരായവരെ ഗവ. പ്രൈമറി സ്ക്കൂള്‍ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരാക്കി പ്രൊമോഷന്‍ നല്‍കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരവ് കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Final Seniority list of HSA during the period from 01.01.1997 to 31/12/2000
1. 
OrderNo.7030/2011/DPI  dated 23.03.2015
2.
 List of HSA


General Transfer of HMs/AEOs Detailed Circulars    Circular 1 - Circular 2

Free Uniform to Aided School Children-Fund Allotted -Circular

Online HM(Panchayath Schools) Transfer 2015 -16

Online Teacher Transfer 2015 -16

No comments:

Post a Comment