വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിലവില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന പ്രൈമറി സ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലേക്കുള്ള അന്തര്‍ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
https://drive.google.com/file/d/0ByHxAny24bZjVjVBVjdSYTRwN1U/view?usp=sharingജനറല്‍                          https://drive.google.com/file/d/0ByHxAny24bZjVjVBVjdSYTRwN1U/view?usp=sharingസഹതാപാര്‍ഹ സാഹചര്യത്തിലുള്ളവര്‍

No comments:

Post a Comment