അംഗീകൃത അദ്ധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം അന്നേ ദിവസം 1.30 ന് നടക്കും. ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

No comments:

Post a Comment