പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016ഗവ. പ്രൈമറി സ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹതാപാര്‍ഹ അന്തര്‍ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ്

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016ഹൈസ്ക്കൂള്‍ (  ഭാഷ )  തസ്തികളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം  ലഭിക്കാന്‍  31.12.2016 വരെ യോഗ്യത നേടിയഅര്‍ഹതയുള്ള പ്രൈമറി/ ഭാഷാ/ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അദ്ധ്യാപകരുടെ താല്‍ക്കാലിക മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക.  തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കുലറും പ്രൊഫൊര്‍മയും  


 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016 പാര്‍ട്ട് ടൈം ലാംഗ്വേജ് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഫുള്‍ ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ്  സ്ഥാനക്കയറ്റം  ലഭിക്കാന്‍ യോഗ്യത നേടിയഅദ്ധ്യാപകരുടെ താല്‍ക്കാലിക മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക.  തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കുലറും പ്രൊഫൊര്‍മയും  

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016ഭാഷ  അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 


No comments:

Post a Comment