2016-17 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന്കൊഴിഞ്ഞു പോയ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള സർവ്വെ നടത്തുന്നതിന്   എന്യുമറേറ്റർമരായി അദ്ധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു.താല്പര്യമുള്ള  അദ്ധ്യാപകർ അതത് ഡി ഓഫീസുമയി 20/10/2017 ന്മുൻപയി ബന്ധപ്പെടുക

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016GAIN PF CIRCULAR   DATED 13.10.2017

 പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016 Proforma to HM Gain PF Updation

No comments:

Post a Comment