പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്ടന്റ്റ് കോര്‍ വിഷയങ്ങള്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പ്രമോഷന്‍ വഴി നിയമിക്കപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുള്ള പ്രൈമറി അധ്യാപകരുടെ അന്തിമ  സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് -2017-18.....

അന്തിമ  സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് -2017-18.....

No comments:

Post a Comment