പ്രൈമറി വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് 04.10.2016 ​2017-2018 വര്‍ഷം ​​ ഡിവിഷന്‍ കുറവുകാരണം തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഹൈസ്കൂള്‍ അസിസ്റ്റന്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, ഫിസിക്കല്‍ സയന്‍സ്, കണക്ക് തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരെ ഒഴിവുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ ക്രമീകരണം നടത്തി സ്ഥലം മാറ്റം നല്‍കിയ ഉത്തരവുകള്‍  താഴെ  ചേർക്കുന്നു ....

HSA Core Subject...

HSA English....

HSA Core subject and English....

No comments:

Post a Comment