ഹൈസ്‌കൂൾ  അസിസ്റ്റന്റ്  കോർ വിഷയങ്ങൾ  (ഫിസിക്കൽ സയൻസ്, കണക്ക്  നാച്ചുറൽ സയൻസ് , സോഷ്യൽ സയൻസ് ) തസ്തികയിൽ  പ്രമോഷൻ നൽകിയ    ഉത്തരവ് ..  2017-18...

 പ്രമോഷൻ നൽകിയ    ഉത്തരവ് ..  2017-18.....

No comments:

Post a Comment