20-1-2018  ശനിയാഴ്ച്ച   തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂളിൽ  വച്ചു  നടത്താൻ  തീരുമാനിച്ചിരുന്ന   "Numats" പരീക്ഷ   മാറ്റിവച്ചു.  പുതുക്കിയ  തീയ്യതി  പിന്നീട് അറിയിക്കും ..

No comments:

Post a Comment