വളരെ അടിയന്തിരം
       ഫുൾടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് വിഷയങ്ങൾ പ്രമോഷൻ അർഹരായ അധ്യാപകരുടെ താത്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു

   ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ  ഓഫീസർമാർ ഉപജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഗവ :സ്‌കൂളുകളിലും  ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് ജില്ലയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഗവ :എൽ  പി / യു പി ചേർന്നുള്ള ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലും അയച്ചു കൊടുത്തു് പരാതികൾ ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ ക്രോഡീകരിച്ചു 07 -09 -2019 നകം ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്  ....

No comments:

Post a Comment