സെൻസസ് 2021

2021ല്‍ നടക്കുന്ന   സെൻസസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ തലത്തിലും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സെൻസസ് ഓഫീസർമാരെ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം, സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്നിവ ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment