എസ്.എസ്.എൽ.സി: സ്‌കൂൾ ഫൈനോടെ 31 വരെ ഫീസടയ്ക്കാം

2020 മാർച്ചിലെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് 350 രൂപ സൂപ്പർഫൈനോടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഡിസംബർ 31 വരെ സ്വീകരിക്കും. പരീക്ഷാവിജ്ഞാപനം www.keralapareekshabhavan.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു

No comments:

Post a Comment