വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കിണറുകൾ അപകട രഹിതമാക്കണം

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കിണറുകൾ ചുറ്റുചുമർ കെട്ടി അപകട രഹിതമാക്കണമെന്നും മുകൾഭാഗത്ത് ഉറപ്പുള്ള കമ്പിവല കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്നും പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നിർദേശിച്ചു. 2020 ജനുവരി 31 ന് ശേഷം സുരക്ഷിതമാക്കാത്ത ഒരു കിണർ പോലും ഒരു വിദ്യാലയത്തിലും ഇല്ല എന്ന് AEO / DEO മാർ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ആയത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാം തീയ്യതി വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പേ DGE ക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം.  DGE യുടെ ഉത്തരവ് എല്ലാ AEO / DEO മാരും ഉടൻതന്നെ എല്ലാ പ്രഥമാധ്യാപകർക്കും സ്‌കൂൾ മാനേജർമാർക്കും നൽകണം.

No comments:

Post a Comment