കോഓർഡിനേറ്ററെ നിയമിച്ചു

പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജഞം പദ്ധതിയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോഓർഡിനേറ്റർ നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment