കൗമാര വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്

കൗമാര വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർക്ക്  വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാതല പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശം ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment