നിയമനാംഗീകാരം ഫയലുകൾ

വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുകളിൽ നിയമനാംഗീകാരം ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിന് 2019 ഡിസംബർ 31 വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. 

No comments:

Post a Comment