കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്: സംസ്ഥാനതല മത്സരം ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന്

പന്ത്രണ്ടാമത് കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സംസ്ഥാനതല മത്സരങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരം വള്ളക്കടവിലെ കേരള ജൈവവൈവിധ്യ മ്യൂസിയത്തിൽ നടക്കും. ജില്ലകളിൽ നടന്ന ജില്ലാതല പ്രോജക്ട് അവതരണ മത്സരത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയവരാണ് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗിഫ്റ്റഡ് കുട്ടികൾ, ദേശീയ ബാലശാസ്ത്ര കോൺഗ്രസ്സിലെ വിജയികൾ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ സെമിനാറും നടക്കും. കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കുട്ടികളുമായി സംവദിക്കുന്ന മീറ്റ് ദി സയന്റിസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് 200 കുട്ടികളും 100 അധ്യാപകരും പങ്കെടുക്കും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും കാർഷിക ജൈവവൈവിധ്യവും എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മുഖ്യവിഷയം. സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പെയിന്റിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രഫി, ഉപന്യാസ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് അന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും.

No comments:

Post a Comment