എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബിന്റെ സബ് ജില്ലാതല ശിൽപശാലയും അവലോകനവും

വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജി ക്ലബ്ബിന്റെ സബ് ജില്ലാതല ശിൽപശാലയും അവലോകനവും 2020 ജനുവരി 30 നു മുമ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചു.

No comments:

Post a Comment