ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്കായി നടത്തുന്ന റിഫ്രഷർ കോഴ്സ്

മൈസൂരിൽ ഉള്ള സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദി അധ്യാപകർക്കായി നടത്തുന്ന റിഫ്രഷർ കോഴ്സ് 17.2.2020 മുതൽ 27.2.2020 വരെ നടക്കും.

No comments:

Post a Comment