ഉപന്യാസ രചനാ മത്സര നടത്തിപ്പിനായി കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ

നവകേരളം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹൈ / ഹയർ സെക്കണ്ടറി / വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഉപന്യാസ രചനാ മത്സര നടത്തിപ്പിനായി കൂടുതൽ നിർദേശങ്ങൾ DGE നൽകി.

No comments:

Post a Comment