സംസ്‌കൃതം ദേശീയ സെമിനാർ

ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ സംസ്‌കൃതം ദേശീയ സെമിനാർ 17 .1 .2020 ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച DGE യുടെ അറിയിപ്പ് ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment