2020-21 വർഷത്തെ പ്രൈമറി പ്രധാനാധ്യാപകരായി  സ്ഥാനക്കയറ്റം  കരട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Primary HM Promotion Provisional List

1 comment: