2020-21 അധ്യയന വർഷം കോർ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഷാ  വിഷയങ്ങൾ / ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റം -താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക  താഴെ കൊടുക്കുന്നു

HSA Core Subjects

HSA Languages

Full Time Jr.Languages

1 comment:

  1. സർ. ഞാൻ മയ്യിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊയ്യൂർ എന്ന സ്ഥലറ്റാണ് താമസം. അവിടെ കുട്ടികൾക് പഠിക്കാൻ നെറ്റിന് സ്പീഡ് കുറവാണ്. കഴിയുന്നത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം.

    ReplyDelete