2020-21 അധ്യയന വർഷം കോർ വിഷയങ്ങൾ/ഭാഷാ  വിഷയങ്ങൾ / ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് തസ്തിക - സ്ഥാനക്കയറ്റം -താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക  താഴെ കൊടുക്കുന്നു

HSA Core Subjects

HSA Languages

Full Time Jr.Languages

No comments:

Post a comment