2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള അന്തിമ മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  

Primary HM Promotion Final Seniority List

No comments:

Post a Comment