2022-23  വർഷത്തെ ഗവ പ്രൈമറി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകുന്നതിനുള്ള താൽക്കാലിക മുൻഗണന പട്ടിക ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.  പട്ടികയിൽ പരാതികളോ അപാകതകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി     30-05-2022  തീയതിക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Primary HM Promotion temporary List

No comments:

Post a Comment