2022-2024 വര്‍ഷത്തെ ഡി .എല്‍ .എഡ്   

( Self Financing/സ്വാശ്രയ)  പ്രവേശനത്തിനുള്ള  സയന്‍സ്, കൊമേഴ്സ്‌ , ഹുമാനിറ്റീസ്  വിഭാഗത്തില്‍ 

 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്, ഇന്റര്‍വ്യൂ 

 സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍ താഴെ

 ചേര്‍ക്കുന്നു .

1.തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റ്....(സ്വാശ്രയ) ... Click here....

2.ഇന്റര്‍വ്യൂ  സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങള്‍...Click here....

No comments:

Post a Comment