2022-24 വർഷത്തെ സ്വാശ്രയ ടി ടി സി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച സയൻസ്, കോമേഴ്സ്,ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്  വിഷയങ്ങളിലെ  ജനറൽ വെയ്റ്റിങ്  ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു .

സയൻസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

കൊമേഴ്സ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്  (സ്വാശ്രയം    2022-24) ..Click  here...

No comments:

Post a Comment