2023-25 വര്‍ഷത്തെ  സ്വാശ്രയ  ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റും  തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട  വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസും  താഴെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. അപേക്ഷകര്‍  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്, അഭിമുഖ നോട്ടീസ് എന്നിവ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച്  അഭിമുഖത്തിനു ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 

സ്വാശ്രയ ഡി.എല്‍. എഡ്  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ..   (Science,Humanities,Commerce) .... Click here...


സ്വാശ്രയ  വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ അഭിമുഖം സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് ...Click here.......

No comments:

Post a Comment