2023-25 വർഷത്തെ ഡി.എൽ.എഡ് കോഴ്സ് ,മാഹി ക്വട്ട ,സ്പോർട്സ് ക്വട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു ,പ്രസ്തുത റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യർത്ഥികളുടെ ഇൻെറർവ്യു 03-10-2023 ന് 3 മണിക്ക്   കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ     വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടരുടെ ഓഫീസില്‍  വച്ച് നടത്തുന്നു.

മാഹി ക്വട്ട  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്    Click here.....

സ്പോർട്സ് ക്വട്ട റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്   Click here.....

No comments:

Post a Comment