സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ഭവന വായ്പാ പദ്ധതി- 2014-15-സംസ്ഥാനതല മുന്‍ഗണനാപട്ടിക 

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു-  
സര്‍ക്കുലര്‍                                      
 മുന്‍ ഗണനാപട്ടിക     
   


 പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടുമാരെ  ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരെ  
ഉത്തരവ്  

No comments:

Post a Comment