കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ /  പ്രൈമറി ഭാഷ  അദ്ധ്യാപകരുടെ പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എച്ച് എസ് എ മലയാളം

എച്ച് എസ് എ ഹിന്ദി

എച്ച് എസ് എ അറബിക്

എച്ച് എസ് എ ഉര്‍ദു (പി ടി)

എച്ച് എസ് എ അറബിക്ക് (പി ടി)

എച്ച് എസ് എ സംസ്കൃതം (പി ടി)

ഫുള്‍ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചര്‍ (അറബിക്)

ഫുള്‍ടൈം ജൂനിയര്‍ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചര്‍ (ഹിന്ദി )

   ജില്ലയിലെ ഹൈസ്ക്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപകരുടെ (കോര്‍ സബ്ജക്ട്സ്) പൊതുസ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
No comments:

Post a Comment