വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പ്രമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട DPCയോഗത്തില്‍ വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ സെലക്ട് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ/അധ്യാപകരുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ. അപാകതകള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം  അപേക്ഷകള്‍ 25/8/2016​ നകം  വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് 
 

 


Ad-hoc DPC 2016 -reg

Combined List of HSA HSST -DPC held on 31 05 2016 for promotion as AEOsVerification of Service Book of Senior Clerks
1. Circular           2. Service Card

No comments:

Post a Comment