2015-16 സ്റ്റാഫ് ഫിക്സേഷന്‍ പ്രകാരമുള്ള   കണ്ണൂര്‍ റവന്യൂ ജില്ലയിലെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അദ്ധ്യാപകരുടെ അന്തിമ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
ഉ ത്തരവ്                                                      മുന്‍ഗണനാപട്ടിക

No comments:

Post a Comment