വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ (ജനുവരി 28) പ്രവൃത്തിദിനം


വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം നാളെ (ജനുവരി 28) സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തിദിനമായിരിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.No comments:

Post a Comment