സംസ്ഥാന പവർ ലിഫ്റ്റിങ് അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ

ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പവർ ലിഫ്റ്റിങ് അണ്ടർ 19 മത്സരങ്ങൾ 2019 ഡിസംബർ 7, 8 തീയ്യതികളിലായി ആലപ്പുഴ ലിയോ XIII ഹൈസ്‌കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് DGE അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment