ദുരന്ത നിവാരണം - Guidelines

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാലയവും പരിസരവും വിഷവിമുക്തവും വൃത്തിയുള്ളതും ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് അടിയന്തിര പ്രാധാന്യത്തോടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment