അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം

കൗമാര വിദ്യാഭ്യാസം സ്‌കൂൾ കുട്ടികളിൽ എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധ്യാപകർക്കുള്ള മൊഡ്യൂൾ  തയ്യാറായി. അധ്യാപകർക്കുള്ള  സംസ്ഥാന തല പരിശീലനം  ഡിസംബർ 16 മുതൽ 18 വരെ അങ്കമാലിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. വിശദാംശം ചുവടെ.

No comments:

Post a Comment